Event

Sut mae amgylcheddau'n effeithio arnom wrth i ni heneiddio.

Wed 6th Sep 2017

Cyflwyniad

Sut rydym yn ymwneud â'r amgylchedd o'n cwmpas wrth i ni heneiddio? Yn draddodiadol, tybiwyd bod y ffordd rydym yn adeiladu ein hamgylchedd yn dylanwadu ar ein hymddygiad.  Erbyn hyn, credir mai rhan yn unig o'r darlun yw hyn; rydym yn bartneriaid wrth greu ein hamgylchedd, i'r un graddau ag yr ydym yn ei dderbyn yn oddefol. Fodd bynnag, mae hyd a lled ein dylanwad ar y broses o lunio ein hamgylchedd yn dibynnu ar nifer o ffactorau cymdeithasol, a gall pobl fod wedi'u heithrio’n gymdeithasol neu fyw ar wahân o'u cymdogaeth neu eu cymuned, sy'n gallu arwain at deimladau o unigedd ac unigrwydd. Bydd y seminar hwn yn cyflwyno pedair sgwrs fer, a thrafodaeth i'w dilyn, â myfyrwyr PhD, i gyd yn archwilio'r berthynas rhwng pobl wrth iddynt heneiddio a'u hamgylchedd.

Ymchwil i gymdogaethau: Newid gofod a lleoedd. Bydd Aled Singleton yn trafod sut mae lleoedd mewn cymdogaethau'n newid a sut mae adnabyddiaeth ehangach pobl o leoedd yn newid drwy gydol eu bywydau, gan archwilio cysylltiadau pobl â'r lleoedd maent yn byw ynddynt, ynghyd â'u teimladau tuag atynt.

Symudedd a Chludiant: Bydd Amy Murray yn trafod pwysigrwydd symudedd yn ddiweddarach mewn bywyd, gan archwilio sut mae pobl yn symud o le i le, a phwysigrwydd gyrru yn ddiweddarach mewn bywyd, a sut gall rhoi'r gorau i yrru effeithio'n niweidiol  ar iechyd a lles. Trafodir pwysigrwydd rhwydweithiau cymorth anffurfiol wrth gynnal symudedd a lles ar ôl rhoi'r gorau i yrru.

Pobl Hŷn sy'n Defnyddio Cymhorthion Symudedd. Bydd Allyson Rogers yn trafod natur cymhorthion symudedd, y gwahaniaethau y gallent eu gwneud i ffordd o fyw, a bydd yn esbonio ei hymchwil i gymhorthion symudedd. Mae'n pwysleisio pwysigrwydd holi pobl sy'n defnyddio cymhorthion symudedd am eu hanghenion oherwydd bod hyn yn digwydd yn rhy anaml. 

Cymunedau sy'n cefnogi pobl â dementia. Bydd Aelwyn Williams yn trafod beth sydd ar y gweill i gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia mewn cymunedau, gan archwilio'r perthnasoedd pŵer mewn sefydliadau a grwpiau lleol. Bydd ei sgwrs hefyd yn archwilio rôl gofod a lle yn ei ymarfer ymchwil, gan gyfeirio at ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar greu Cymru sy'n Deall Dementia, a sut mae mathau penodol o ddinasyddiaeth a chymuned yn cael eu llunio gan y fath strategaethau.

 

Bywgraffiadau Siaradwyr

Aled Singleton: Mae gwaith Aled yn ystyried y gorgyffwrdd rhwng meysydd creu lleoedd [daearyddiaeth ddynol, pensaernïaeth, cynllunio a dylunio trefol] a gerontoleg, a'i ymchwil mewn lleoliad penodol ar lefel cymdogaeth. Mae ei ymchwil PhD yn ethnograffeg drefol i ystyried lles wrth i bobl ddatblygu perthynas ac ymlyniad â lle drwy gydol eu bywydau. Drwy ddefnyddio mapiau, dogfennau hanesyddol, ysgrifennu seico-ddaearyddol cyfoes a chyfweliadau wrth gerdded, bwriad ei ddulliau cymysg yw helpu cymdeithas i wneud synnwyr o sut mae pobl yn ymwneud yn emosiynol ac yn ymarferol â'u cymdogaethau lleol; er enghraifft, strydoedd, mannau gwyrdd, siopau a lleoedd cyhoeddus.
Bydd y gwaith maes yn defnyddio ymagwedd gydol bywyd wrth ystyried y perthnasoedd rhwng lle ac iechyd. Y bwriad yw gweithio'n agos gyda sefydliadau ac artistiaid cymunedol sydd am arwain y broses o sicrhau bod lleoedd yn eu cymunedau eu hunain yn ystyriol o oedran.

Mae Aled wedi treulio degawd yn gweithio mewn llywodraeth leol, ar brosiectau cymunedol ac adfywio trefol. Aled yw Is-lywydd Cymdeithas Ymchwil Ôl-raddedig  Prifysgol Abertawe. Mae'r Gymdeithas yn cynnal cynhadledd deuddydd a fydd yn trafod sut mae cymdeithas yn ymateb i'r heriau sydd ynghlwm wrth droi'n gymdeithas 'seiber'. 11 a 12 Medi - http://www.swansea.ac.uk/law/events/cnc17/

 

Amy Murray - Cwblhaodd Amy ei gradd israddedig mewn Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe yn 2011, gan fynd ymlaen i ennill ei gradd Meistr mewn Gerontoleg. Ar ben ei hymrwymiadau academaidd, bu Amy yn gweithio i'r Adran Gwaith a Phensiynau ar yr un pryd ag astudio am y ddwy radd. Roedd cyflogaeth Amy yn ymwneud yn benodol â Phensiynau'r Wladwriaeth a phenderfyniadau ymddeol. Gyda'r nod o ddatblygu ei gyrfa academaidd ymhellach, dechreuodd Amy raglen PhD mewn Gerontoleg Gymdeithasol yn 2015. Mae ei hymchwil yn ymwneud â'i diddordeb mewn addasiadau yn ddiweddarach mewn bywyd, gan gynnwys rhoi'r gorau i yrru ar ôl ymddeol a rhwydweithiau cymorth oedolion hŷn.  Mae Amy wedi cyfrannu at fodiwlau addysgu, gan gynnwys astudiaethau heneiddio a dulliau ymchwil ansoddol. Yn ogystal, mae Amy wedi gweithio gyda'r Ymgyrch i Drechu Unigrwydd.

 

Aelwyn Williams: Cyn dechrau ei PhD, roedd gan Aled dros ddeng mlynedd o brofiad fel ymchwilydd, gan ymwneud â gwerthuso, ymchwil i bolisïau cymdeithasol ac iechyd, gydag amrywiaeth o sefydliadau academaidd ac anacademaidd. Bu'n gweithio fel ymchwilydd ansoddol ar brosiect Gweithrediad Gwybyddol a Heneiddio Cymru ym Mhrifysgol Abertawe rhwng 2012 a 2015, gan edrych yn benodol ar lythrennedd iechyd ac iechyd meddwl pobl hŷn sy'n byw gyda chyflyrau cronig. Ar y cyd â'i gydweithwyr y llynedd, cwblhaodd werthusiad byr o linyn gwaith Cymunedau sy'n Cefnogi Pobl â Dementia Heneiddio'n Dda yng Nghymru ar gyfer Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, a fu'n gatalydd ar gyfer ei PhD.

Ymchwilydd ansoddol yn bennaf yw Aelwyn. Mae ganddo brofiad o sawl maes polisi, gan ddefnyddio dulliau cymysg yn aml, ac mae'n gyfarwydd â rheoli a dadansoddi setiau data mawr, gan ddefnyddio amrywiaeth o offer dadansoddi. Mae'r PhD hwn ym maes gerontoleg yn ei alluogi i ddatblygu ei ddiddordebau blaenorol yn agweddau bio-wleidyddol, astudiaethau llywodraethol ar gyfranogiad cymunedol a datblygiad a dinasyddiaeth, yn ogystal â sut mae safbwyntiau gwahanol am heneiddio yn llunio ymddygiad cymdeithas yn gyffredinol.

 

Mae'n gweithio'n ddwyieithog lle bynnag y bo modd ac mae ganddo gefndir fel athro a chyfieithydd yng Ngwlad y Basg lle arferai fyw a gweithio. Mae wedi gweithio am flynyddoedd maith i gysylltu'r sectorau gwirfoddol a'r cyfryngau drwy Pawb Cyf, ymgynghoriaeth nid er elw. Mae wedi bod yn aelod o ymddiriedolwyr Inroads ac Adferiad Cyf ers amser hir. Mae'r mudiad cyntaf yn elusen alcohol a chyffuriau a leolir yng nghanol Caerdydd, ac mae'r ail yn fenter newydd ar y cyd rhwng Inroads, Hafal, yr elusen iechyd meddwl yn Abertawe, a Cais, elusen cyffuriau ac alcohol sy'n gweithio yng ngogledd Cymru.

 

Allyson Rogers: Mae Allyson yn astudio am PhD ym Mhrifysgol Abertawe, yn y Ganolfan Heneiddio Arloesol. Cwblhaodd Allyson ei gradd israddedig mewn Seicoleg a Throseddeg a'i MSc mewn Dulliau Ymchwil Cymdeithasol yn Abertawe. Ei phrif ddiddordebau yw'r ffordd mae cyrff yn newid wrth i ni heneiddio, sut rydym yn ymaddasu i'r newidiadau hynny, ac yn bwysicach na hynny, a yw cymdeithas a'r amgylchedd yn ymateb i'r newidiadau hynny yntau'n eithrio pobl nad ydynt yn cydymffurfio â'r disgwyliadau safonol o 'gorff normal'. I'r perwyl hwn, mae ei hastudiaethau'n ymchwilio i ddefnydd o gymhorthion symudedd megis ffyn cerdded a chadeiriau olwyn er mwyn deall pa mor dda mae'r amgylchedd wedi'i gynllunio i alluogi pobl i'w defnyddio.

Ar wahân i astudio, mae'n briod, yn fam i ddau blentyn mewn oed ac mae ganddi gi sy'n frenin y tŷ! Mae wrth ei bodd yn gwau ac mae'n mwynhau pobi.

 

 

MAE'N DDRWG GENNYM OND YMWELWYR ANABL YN UNIG GAIFF BARCIO AR GAMPWS Y BRIFYSGOL ac mae'r cyfleusterau parcio ger y Brifysgol yn gyfyngedig. Maes Parcio'r Cae Hamdden, Heol y Mwmbwls:  Fel arfer, mae lleoedd ar gael i ymwelwyr ym Maes Parcio'r Cae Hamdden ar Heol y Mwmbwls sydd wrth ymyl campws Prifysgol Abertawe (gweler y cyfeiriadau isod).  Codir tua £2.00 y dydd am barcio. Y côd post yw SA2 8PP ac mae cyfeiriadau manylach yn http://www.swansea.ac.uk/the-university/location/directions/ Mae'r Ystafell SURF ar lawr cyntaf Tŷ Fulton (adeilad 17 ar Gampws Parc Singleton drwy ddilyn y ddolen hon).

‹ Back